Práce existenciálního romantika na cestách: PC, telefon…

Existential Romantics on the Roads: Nomadic Work from 2014 to 2017 🚐💻📞

Počítačů na cestách jsem vystřídal několik. Některé jsou poničené, některé jen odřené. Každý z nich má svou historii. Tento jsem např. koupil v rumunské Konstantě, kde jsem se ostatně zdržel více, jak 1 kalendářní týden.

Výbavu jsem se snažil mít vždy co nejvíce kompaktní a i když na první dobrou kompaktní hned nebyla, ihned jsem ji kompaktní dokázal udělat sám, tu nějakým znetvořením tu ulomením kousku plastu.

Tenhle příběh, by se vlastně dal také nazvat malým příběhem miniaturní výpočetní techniky, což by ocenil můj kámoš Kuba, který sice není cestoval, ale je fíra, takže takový nechtěný cestovatel.

—–

V letech 2014 až 2017 se skupina existenciálních romantiků rozhodla prozkoumat svět a hledat inspiraci na cestách. Tito moderní nomádi žili život nezávislých dobrodruhů a zároveň pracovali na svých vášních a projektech. Jejich cesta byla vedená odvahou a touhou po svobodě, a tak si každý z nich sbalil jen nejnutnější věci do svého mini notebooku značky Lenovo a staršího, ale stále spolehlivého tlačítkového telefonu Nokia.

Na svých cestách si existenciální romantici vytvořili jedinečné a poutavé příběhy. Přenosný mini notebook se stal jejich kanceláří na kolech, která jim umožňovala pracovat a zapisovat dojmy z nových míst, která objevili. Bez ohledu na to, zda byli na divokém pobřeží, uprostřed hor nebo ve vzdálené poušti, byl notebook jejich spojencem a spolehlivým průvodcem na cestách.

Tlačítkový telefon Nokia se stal jejich spojením se světem. I když nebyl vybaven nejnovějšími funkcemi chytrých telefonů, stále plnil svůj účel. Existenciální romantici si cenili jednoduchosti tohoto zařízení, která je zbavila rušivých vlivů moderního digitálního věku. Zůstali tak v kontaktu se svými blízkými a sdíleli své zážitky, aniž by se nechali pohltit záplavou informací.

Víra v jednoduchost a minimalismus byla pro existenciální romantiky klíčovým prvkem. Byli přesvědčeni, že skutečná hodnota cestování tkví ve zkušenostech, které si člověk na cestách odnese. Cestování s mini notebookem a tlačítkovým telefonem Nokia jim poskytovalo svobodu a prostor pro introspekci, což umocnilo jejich tvůrčí a duchovní rozměr.

Během svých dobrodružství získali existenciální romantici nejen nové znalosti a dovednosti, ale také cenné přátelství a nezapomenutelné zážitky. Pro ně byla cesta samoúčelným cílem, neboť skutečná magie se skrývala v samotném procesu objevování, nikoliv jen ve výsledcích. Jejich nomádská dobrodružství tvořila jedinečnou kapitolu v jejich životech, která jim otevřela nové obzory a přinesla nezaměnitelné dobrodružství.

From 2014 to 2017, a group of existential romantics decided to explore the world and seek inspiration on the roads. These modern nomads lived a life of independent adventurers while working on their passions and projects. Their journey was guided by courage and a desire for freedom, and each of them packed only the essentials into their Lenovo mini notebook and an older, yet reliable Nokia button phone.

On their travels, the existential romantics crafted unique and captivating stories. The portable mini notebook became their mobile office, enabling them to work and jot down impressions of the new places they discovered. Whether they were on a wild coastline, amidst mountains, or in a remote desert, the notebook was their ally and trustworthy companion on the roads.

The Nokia button phone became their connection to the world. Although not equipped with the latest features of smartphones, it still served its purpose. The existential romantics appreciated the simplicity of this device, which freed them from the distractions of the modern digital age. They remained in touch with their loved ones and shared their experiences without being engulfed by an overload of information.

The belief in simplicity and minimalism was crucial for the existential romantics. They were convinced that the true value of traveling lies in the experiences one gains on the roads. Traveling with the mini notebook and the Nokia button phone provided them with freedom and space for introspection, enhancing their creative and spiritual dimension.

Throughout their adventures, the existential romantics acquired not only new knowledge and skills but also valuable friendships and unforgettable experiences. For them, the journey was an end in itself, as the true magic resided in the process of discovery, not just in the outcomes. Their nomadic adventures formed a unique chapter in their lives, opening new horizons and delivering unforgettable adventures.