Last Moments Ústí nad Labem

Zdevastované a dnes již téměř zbořené domy u chemických závodů. Poslední domy, které ještě stojí a na místě kterých má stát, cosi jako samoobsluha. Kvalitní cihlové stavby v tolik devastovaném Ústí nad Labem. Jen mezi léty 76 – 86 zbořeno v Ústí na 400 historických domů. Destrukce pokračuje.

Smutné barbarství bourání měst ve 21. století

Ve 21. století jsme svědky tragického fenoménu – barbarství bourání měst. Jedním z postižených měst je i Ústí nad Labem, kde se toto ničení týká zejména domů kolem České besedy. Tyto historické budovy jsou svědky bohatého kulturního dědictví a jsou důležitou součástí městského charakteru.

Následkem bourání domů dochází ke ztrátě dědictví, znehodnocení kulturního prostředí a zranění místního společenství. To je nesmírně smutné a zahanbující. Místo zachování a obnovy těchto historických budov jsou nahrazovány neosobními moderními stavbami, které často neodrážejí místní historii ani kulturní hodnoty.

Je nezbytné, aby se města a jejich obyvatelé více angažovali ve snaze chránit a obnovovat své kulturní dědictví. Je třeba, aby byla vytvořena důkladná ochranná opatření, která zajistí, že tyto historické budovy zůstanou nedotčeny a budou sloužit budoucím generacím jako připomínka minulosti a zdroj kulturního bohatství.

Německy (German):

Traurige barbarische Zerstörung von Städten im 21. Jahrhundert

Im 21. Jahrhundert sind wir Zeugen eines tragischen Phänomens – der barbarischen Zerstörung von Städten. Eine der betroffenen Städte ist Ústí nad Labem, wo diese Zerstörung vor allem die Häuser rund um das Tschechische Haus betrifft. Diese historischen Gebäude sind Zeugen eines reichen kulturellen Erbes und sind ein wichtiger Teil des städtischen Charakters.

Durch das Abreißen der Häuser geht das Erbe verloren, das kulturelle Umfeld wird entwertet und die lokale Gemeinschaft wird verletzt. Das ist äußerst traurig und beschämend. Anstelle der Erhaltung und Wiederherstellung dieser historischen Gebäude werden sie durch unpersönliche moderne Bauten ersetzt, die oft weder die lokale Geschichte noch die kulturellen Werte widerspiegeln.

Es ist unerlässlich, dass Städte und ihre Bewohner sich stärker engagieren, um ihr kulturelles Erbe zu schützen und wiederherzustellen. Es müssen strenge Schutzmaßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass diese historischen Gebäude unversehrt bleiben und zukünftigen Generationen als Erinnerung an die Vergangenheit und als Quelle kulturellen Reichtums dienen.

Italsky (Italian):

Triste barbarie nella demolizione delle città nel 21° secolo

Nel 21° secolo siamo testimoni di un fenomeno tragico: la triste barbarie nella demolizione delle città. Una delle città colpite è Ústí nad Labem, dove questa distruzione interessa soprattutto le case intorno al Teatro Nazionale. Questi edifici storici sono testimoni di un ricco patrimonio culturale e rappresentano una parte importante del carattere urbano.

La demolizione delle case comporta la perdita di un patrimonio, la devalorizzazione dell’ambiente culturale e il dolore della comunità locale. Questa situazione è estremamente triste e vergognosa. Invece di preservare e ripristinare questi edifici storici, vengono sostituiti da costruzioni moderne impersonali che spesso non riflettono la storia locale né i valori culturali.

È necessario che le città e i loro abitanti si impegnino maggiormente nel proteggere e ripristinare il proprio patrimonio culturale. Devono essere adottate misure di salvaguardia rigorose per garantire che questi edifici storici rimangano intatti e servano come testimonianza del passato e fonte di ricchezza culturale per le future generazioni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *